Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
Regulamin
1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określa:
 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 • opis świadczonych przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,
 • zasady korzystania z Serwisu,
 • zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.przedstawiciele.pl.

1.3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

1.4. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

1.5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług, świadczonych przez Usługodawcę.

1.6. Nie ma możliwości ustalania indywidualnych praw i obowiązków lub zgłaszania zastrzeżeń co do ich treści.

1.7. Niniejszy regulamin dostępny będzie w tym miejscu przez cały okres istnienia serwisu przedstawiciele.pl.


2. Definicje:

2.1. "Usługodawca" - Przedstawiciele.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krupnicza 3, kod pocztowy 31-123, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS pod nr 0000333261, NIP: 676-240-19-24;

2.2. "Usługobiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

2.3. "Serwis" - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem: www.przedstawiciele.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi;

2.4. "Usługi" - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin;

2.5. "Regulamin" - niniejszy Regulamin;

2.6. "CV" - dokument zawierający życiorys Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną, umieszczony w Bazie CV Serwisu, zawierający dane osobowe Usługobiorcy uszeregowane w określonych kategoriach.


3. Zawarcie i rozwiązanie umowy:

3.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Serwisem, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 • W przypadku Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wysłanie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą.
 • Dla Usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
3.2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
 • na skutek jej rozwiązania przez jedną ze stron,
 • z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna,
 • w momencie, gdy Usługobiorca wyrejestruje się z Serwisu lub usunie swoje konto,
 • zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
 • w przypadku Usług odpłatnych, świadczonych na podstawie umowy na czas nieokreślony - na skutek wypowiedzenia dokonanego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
 • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
3.4. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i możliwości usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku uiszczenia opłaty, lub wskutek naruszenia Regulaminu.


4. Rejestracja w Serwisie:

4.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie oraz wysłanie go Usługodawcy.
Poprzez rejestrację, Użytkownik będzie zarejestrowany w Bazie Danych, co będzie umożliwiało odnajdywanie jego profilu osobom zainteresowanym. Wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na profil każdego Użytkownika przekazuje on do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie tego profilu przez przedstawiciele.pl, co oznacza, iż dostęp do tych danych może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu, z wyłączeniem numeru telefonu kontaktowego i adresu email, które będą dostępne tylko dla zarejestrowanych pracodawców.

4.2. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.

4.3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4.4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.

4.5. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • będzie korzystał z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz normami społecznymi i obyczajowymi,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 • wniesie opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Serwisie dla danego typu Usługi w przypadku Usług odpłatnych.
4.6. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić mu korzystanie z udostępnianych przez Serwis Usług.

4.7. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

4.8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Usługobiorcy, gdy:
 • Usługobiorca wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
 • nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
4.9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w Serwisie, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.

4.10. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.


5. Usługi Świadczone przez Serwis:

5.1. Przedmiotem usług Serwisu jest:
 • dostarczanie i udostępnianie Usługobiorcom ofert pracy przekazanych przez pracodawców,
 • publikowanie informacji oraz artykułów związanych z rynkiem pracy i poszczególnymi sektorami tegoż rynku,
 • umożliwienie zamieszczania CV Usługobiorców w bazie CV,
 • umożliwienie Usługobiorcom aplikowania na wybrane oferty pracy poprzez wysyłanie aplikacji na adres elektroniczny pracodawcy,
 • udostępnianie pracodawcom CV Usługobiorców, które znajdują się w bazie CV.

6. Prawa i obowiązki stron:

6.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

6.2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
 • zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Usługobiorcy w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Usługobiorcy,
 • umożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w Serwisie przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte.
6.4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie znaki towarowe, handlowe, marki dostępne w Serwisie (w szczególności grafika, artykuły, zdjęcia, wygląd i struktura witryny) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6.5. Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

6.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

6.7. Usługobiorca Usług odpłatnych zobowiązuje się do uiszczenia należności za te Usługi w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

6.8. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa, korzystając z Usług świadczonych przez Usługodawcę.


7. Składanie i publikowanie ogłoszeń w Serwisie:

7.1. Treści ogłoszeń przesyłane są drogą mailową do Usługodawcy, bądź Usługobiorcy zamieszczają ogłoszenie samodzielnie, za pośrednictwem odpowiednich formularzy na stronie Serwisu.

7.2. Ogłoszenie jest emitowane w Serwisie, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza Zamówieniowego, który znajduje się na stronie Serwisu lub po dokonaniu płatności online.

7.3. Publikacja może być uzależniona od zweryfikowania przez Usługodawcę prawdziwości istnienia podmiotu zamawiającego ogłoszenie i przedstawieniu przez ów podmiot określonych dokumentów w formie wskazanej przez Usługodawcę.

7.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie publikacji każdego ogłoszenia, niezależnie od jakichkolwiek postanowień Regulaminu. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia, które zostało opłacone, Usługodawca zobowiązuje się do zwrócenia wniesionej opłaty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.

7.5. Każde ogłoszenie może zawierać nieograniczoną ilość znaków.

7.6. Czas publikacji każdego ogłoszenia wynosi 21 lub 35 dni.

7.7. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie wszelkich treści niezgodnych z prawem, naruszających prawa osób trzecich lub treści przesyconych wulgaryzmami oraz naruszające porządek publiczno-społeczny.

7.8. Każde ogłoszenie może być rozdzielone bezpłatnie na dowolną ilość województw, w tym przypadku w każdym z rozdzielonych ogłoszeń w polu "miejsce pracy" może znajdować się tylko jedna miejscowość lub rejon.

7.9. Jeżeli ogłoszenie zamieszczane jest tylko na jedno województwo istnieje możliwość bezpłatnego podzielenia go na maksymalnie 5 miejscowości.


8. Płatność:

8.1. Ogłoszenia publikowane w Serwisie, zamieszczane są odpłatnie.

8.2. Cennik części odpłatnych Usług dostępny jest na stronie Serwisu.

8.3. Cennik pozostałych odpłatnych Usług dostępny jest po wysłaniu wiadomości e-mail z prośbą o podanie cennika, na adres: info@przedstawiciele.pl.


9. Odpowiedzialność:

9.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność i istnienie ogłoszeniodawcy,
 • utratę przez Usługobiorców danych, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
 • za ujawnianie danych osobowych w sposób zgodny z Regulaminem,
 • podanie przez Usługobiorców informacji nieprawdziwych lub niepełnych przy rejestracji konta,
 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem przez Usługobiorców,
 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy,
 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub przepisy prawa,
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
9.2. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

9.3. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.


10. Zasady administrowania danymi osobowymi:

10.1. Usługobiorca wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym do celów świadczenia wybranej Usługi.

10.2. Usługobiorca umieszczając swoje CV w bazie CV wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych zawartych w CV, a w szczególności na przekazywanie danych osobowych zawartych w CV pracodawcom korzystającym z Serwisu.

11.3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

10.4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imiona,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • stan cywilny,
 • numer ewidencyjny PESEL i NIP,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
 • numer rachunku bankowego,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • znajomość języków obcych,
 • miejsce pracy,
 • historia zatrudnienia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • poszukiwana praca.
10.5. Usługodawca zastrzega, że powyższy katalog danych osobowych może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej Usługi.

10.6. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację prawa wglądu do danych, prawa żądania aktualizacji danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami prawa.

10.7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Usług, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.

10.8. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.9. Żądanie usunięcia danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Usługodawcę, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Usługobiorcę z korzystania z zasobów Serwisu.


11. Postępowanie reklamacyjne:

11.1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

11.2. Reklamacje Usług, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy.

11.3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

11.4. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: Imię, Nazwisko, Adres, Przedmiot Reklamacji, Okoliczności Uzasadniające Reklamację.

11.5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

11.6. O decyzji Usługodawcy, Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie, na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.


12. Postanowienia końcowe:

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2009r.

12.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od zamieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.przedstawiciele.pl.

12.3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę, przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.

12.4. Usługobiorca po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeśli Usługodawca nie otrzyma takiej informacji, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

12.5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

12.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Partnerzy